فرم ارزیابی روش مهاجرت با شرایط متقاضی

  • اطلاعات فردی

  • اطلاعات تماس

  • اطلاعات تحصیلی

  • اطلاعات دانش زبان

  • اطلاعات شغلی

  • تاریخچه سفر در ۵ سال گذشته

  • تمامی کشورها و شهرهایی که در 5 سال اخیر سفر کرده اید همراه با تاریخ و نوع ویزا بنویسید.
  • کشور ها

  • اطلاعات تکمیلی