فرم ارزیابی مهاجرت تحصیلی

مشخصات فردی
مشخصات فردی
مشخصات فردی

اطلاعات گذرنامه

اطلاعات پاسپورت

اطلاعات والدین

مشخصات والدین

وضعیت خدمت

وضعیت خدمت وظیفه

اطلاعات تماس

شماره تماس

سوابق سفر

سوابق سفر به خارج از کشور

اطلاعات تحصیلی

اطلاعات تحصیلی دبیرستان
اطلاعات تحصیلی دیپلم
اطلاعات تحصیلی پیش دانشگاهی
اطلاعات تحصیلی کاردانی
اطلاعات تحصیلی کارشناسی
اطلاعات تحصیلی کارشناسی
اطلاعات تحصیلی کارشناسی ارشد
اطلاعات تحصیلی دکتری

مهارت های زبانی

مدرک زبان
نمره مهارت ها
مدرک زبان دوم
نمره مهارت ها

دوره ها یا تجربه های کاری

آزمون های تکمیلی
آزمون های تکمیلی
آزمون های تکمیلی
آزمون های تکمیلی

سوابق شغلی

نام شرکت- سمت - تاریخ شروع- تاریخ پایان مشاغل خود را به ترتیب بنویسید.

اطلاعات مقصد

اولویت اول
اولویت دوم

سوالات تکمیلی

آیا امکان ارائه تمام مدارک و سوابق تحصیلی مندرج در این فرم را دارید؟
آیا امکان ارائه تمام مدارک و سوابق شغلی مندرج در این فرم را دارید؟
آیا در گذشته سابقه رد درخواست ویزا داشته اید؟
اطلاعات رد ویزا
اطلاعات رد ویزا
آیا در کشور مقصد بستگان یا دوستانی دارید؟
آیا امکان گردش مالی ماهه حساب خود را دارید؟

شکست بخش