فرم رضایت از مشاوره با کارشناسان ویزاشی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نحوه آشنایی:
میزان رضایت از مشاور
میزان رضایت از نحوه برگزاری مشاوره
حسن برخورد مشاور
نحوه پاسخگويي و برخورد کارشناس به سؤالات
میزان رضایت از خدمات هماهنگی مشاوره
نحوه ارائه مشاوره و خدمات در مقایسه با سایر موسسات
هزینه ارائه مشاوره و خدمات در مقایسه با سایر رقبا