فرم اطلاعات ویزای کانادا

لطفا توجه فرمایید اطلاعات را به طور دقیق وارد نمایید. قبل از تکمیل فرم تمامی مدارک خود را آماده کنید تا اطلاعات را درج کنید. اگر گذینه ای را نمیدانید یا پاسخی ندارد کلمه (نمیدانم) یا ( بعدا از من بپرسید) را بنویسید ما بعدا آن اطلاعات را از شما دریافت میکنیم.  تاریخ ها را به طور دقیق روز . ماه . سال وارد کنید.