ds-260 form (2)

لطفا توجه فرمایید اطلاعات را به طور دقیق وارد نمایید. قبل از تکمیل فرم تمامی مدارک خود را آماده کنید تا اطلاعات را درج کنید. اگر گذینه ای را نمیدانید یا پاسخی ندارد کلمه (نمیدانم) یا ( بعدا از من بپرسید) را بنویسید ما بعدا آن اطلاعات را از شما دریافت میکنیم.  تاریخ ها را به طور دقیق روز . ماه . سال وارد کنید.

اطلاعات برای تکمیل فرم ds 260 (2)

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 3

آیا تا به حال آمریکا بوده اید؟*
آیا تا به حال ویزای آمریکا برای شما صادر شده است؟*
آیا تا به حال برای درخواست ویزای آمریکا ریجکت شده اید؟*