ds-260 form (1)

لطفا توجه فرمایید اطلاعات را به طور دقیق وارد نمایید. قبل از تکمیل فرم تمامی مدارک خود را آماده کنید تا اطلاعات را درج کنید. اگر گذینه ای را نمیدانید یا پاسخی ندارد کلمه (نمیدانم) یا ( بعدا از من بپرسید) را بنویسید ما بعدا آن اطلاعات را از شما دریافت میکنیم.  تاریخ ها را به طور دقیق روز . ماه . سال وارد کنید.

اطلاعات برای تکمیل فرم ds 260

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 2

کانفرمی که که بعد از ثبت نام دریافت کردید.
به انگلیسی مطابق با پاسپورت
نام و نام خانوداگی خود را به زبان فارسی بنویسید
اگر نام یا نام خانوادگی خود را تغییر داده اید در اینجا ذکر کنید.
جنسیت*
مطابق با پاسپورت ( مثلا: 11/ ژانویه/1999)
وضعیت تاهل*
مطابق با پاسپورت به انگلیسی
اگر کد پستی های قبلی را نمیدانید 1111 وارد کنید.
(آیا میخواهید گرین کارت شما به این ادرس ارسال شود؟)*