تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در ۱۰ دانشگاه برتر آمریکا

ایران در شاخص تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در ۱۰ دانشگاه برتر آمریکا در جایگاه دهم قرار دارد و کشورهای چین، هند و کره جنوبی در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

 

معرفی تمامی ویزاهای ایالات متحده آمریکا
25 کشوری که بیشترین ویزاهای مهاجرتی ایالات متحده را دریافت می کنند

 

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی رصدخانه مهاجرت پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، یکی از مباحثی که همواره در موضوع مهاجرت‌های بین‌المللی در ایران مطرح است، بحث کیفیت دانشجویان و متخصصان ایرانی خارج از کشور است. یکی از شـاخص‌های قابل دسترس جهت سـنجش کیفیـت دانشـجویان خروجی بر اساس معدود داده‌های موجود در حوزه‌ مهاجرت‌های بین‌المللی می‌تواند سهم پذیرش و حضور دانشـجویان ایرانی در دانشگاه‌های برتـر جهـان باشـد.

 

بر همین اساس، بررسی تعداد و سهم دانشجویان ایرانی در ۱۰ دانشگاه برتر آمریکا که از میان ۲۵ دانشـگاه برتـر جهـان بر اساس رتبه‌بندی QS در سـال ۲۰۲۳ انتخاب شده‌اند، می‌تواند تا حدی تبیین کننده وضـع کیفی دانشجویان ایرانی خارج از کشور باشد.

 

جدول زیر توزیع تعداد دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشـگاه‌های برتـر آمریـکا کـه همگی جـزو ۲۵ دانشـگاه برتـر جهـان هسـتند را نمایـش می‌دهد.

تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در ۱۰ دانشگاه برتر آمریکا

تعداد دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های برتر آمریکا و جهان

بر اساس جدول بالا، تعداد دانشجویان ایرانی در ۱۰ دانشـگاه برتـر آمریـکا همـواره در یـک تـراز ثابـت بیـن ۲۴۶ تـا ۲۶۶ قـرار داشته است. بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی در ۱۰ دانشـگاه برتـر آمریـکا بـا ۲۶۶ دانشجو مربوط به سال ۲۰۱۵ و کمترین میزان آن با ۲۴۶ دانشـجو مربـوط بـه سـال ۲۰۱۷ میلادی اسـت.

مهاجرت تحصیلی در جهان و ایران

مهاجرت اجباری برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به دلیل درگیری‌های خشونت آمیز، آزار و اذیت، نقض حقوق بشر، بلایای طبیعی و اکوسیستم‌های مخرب یک واقعیت است.

بر اساس آخرین آمار موجود قابل استناد و با قابلیت مقایسه‌پذیری جهانـی، تعداد دانشجویان ایرانی در جهان در قالب شاخص‌های مختلـف در جدول زیر نمایش داده شـده است:

افزایش جمعیت دانشجویان بین‌المللـی در داخل کشور و همچنین روند صعودی بازگشت متخصصان ایرانی باعـث ارتقای شاخص خالص چرخش نخبگان ایرانی از تراز منهای ۴۰۰ در سال ۲۰۱۶ به تراز مثبت ۲۶.۶۰۷ در سال ۲۰۲۰ شده است.

 

جمعیت دانشجویان ایرانی در برخی از کشورهای مقصد به شرح نمودار ذیل است:

رتبه ایران در دانشجوفرستی

چنانچه معیار تعداد دانشجویان مشـغول به تحصیل در ۱۰ دانشگاه برتر ایالات متحده را در نظر داشته باشیم، ایران در رتبه‌بندی کشورهای دانشجوفرسـت بـه کشور امریکا، در جایگاه دهم قرار دارد و کشورهای “چین”، “هند” و “کره جنوبی” در جایگاه اول تا سـوم قـرار دارنـد.

 

چنانچه سـهم “دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های برتـر از کل جمعیـت دانشـجویان خروجی” را در نظر بگیریم، کمتر از نیم درصد دانشجویان خروجی از ایران در دانشگاه‌های برتر آمریکا و جهان مشغول به تحصیل هستند که از این حیث کشور در جایگاه دهم در میان کشورهای دانشجو فرست قرار دارد.

 

سـهم دانشجویان ایرانی حاضر در دانشگاه‌های برتر جهان از کل جمعیـت دانشجویان خروجی در بازه سـال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی تقریبا ثابت بوده اسـت و از حدود ۰.۵۲ درصد در سـال ۲۰۱۵ بـه حـدود ۰.۴۳ درصد در سـال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. بر اسـاس این شاخص کشورهای “استرالیا”، “بریتانیا” و “کره جنوبی” بیشتریـن سـهم دانشـجو را در ۱۰ دانشـگاه برتـر آمریـکا دارند.

 

رتبه‌بندی برخی کشورهای منتخب دانشجوفرست به آمریکا بر اساس تعداد دانشجویان آنها در ۱۰ دانشگاه برتر آمریکا:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن (Esc)
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
Scroll To Top