پرداخت WES

بعضی از دانشگاه های آمریکا و کانادا از دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در دوره های ارشد یا دکترا را دارند، درخواست می کنند که مدارک تحصیلی دوره های قبلی خود را توسط مراکز ارزیابی مدارک که معروف ترین آنها، موسسه World Education Services به اختصار WES است، ارزیابی و ارائه دهند. همچنین افرادی که قصد مهاجرت با ویزای نیروی متخصص کانادا یا Federal Skilled Worker Program (فدرال اسکیل ورکر) دارند، لازم است مدارک تحصیلی خود را توسط موسسه WES ارزیابی و اقدام به دریافت تائیدیه تحصیلی نمایند.


دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در آمریکا یا کانادا را دارند ( و دانشگاه از آنها درخواست ارزشیابی مدارک توسط موسسات رسمی آمریکای شمالی نموده است) می بایستی به منظور ارزشیابی مدارک کانادا و همچنین ارزیابی مدارک تحصیلی آمریکا، پکیج Course by Course with GPA & course-levels را انتخاب کنند که در این پکیج نمره های تک تک واحدهای درسی کارنامه دانشجویان، بر مبنای نمره از صفر تا ۴ (که سیستم درجه بندی GPA آمریکایی یا کانادایی می باشد)، محاسبه و معدل گیری می شود. از طرفی متقاضیانی که قصد مهاجرت با ویزای کار به کانادا را دارند می بایستی پکیج Document-by-Document Evaluation را انتخاب نمایند.